Pirkimo taisyklės

„Pasiutus Lapė“ dirba su patikimais partneriais ir teikia tik kokybiškas paslaugas, todėl elektroniniai čekiai paprastai nėra grąžinami ir į pinigus nekeičiami. Kviečiame susipažinti su čekių pirkimo ir naudojimo taisyklėmis:

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šių uždarosios akcinės bendrovės „Gera dovana“ pirkimo–pardavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Bendrovės valdomoje ir tvarkomoje internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt (toliau – Internetinė parduotuvė), paslaugų teikimą, užtikrinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, nustatančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, šiose Taisyklėmis numatytas paslaugas teikia uždaroji akcinė bendrovė „Gera dovana“, juridinio asmens kodas 301075902, registracijos adresas Pilaitės pr. 16, Vilnius (toliau – Bendrovė).

1.2. Bendrovė platina Elektroninius čekius / Čekius – tai internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt parduodamas blankas su čekio informacija ir / ar išspausdintas Elektroninis blankas su čekio informacija, kuris patvirtina pirkėjo išankstinio mokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas ar įsigyti siūlomas prekes.

1.3. Bendrovės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, kitais Bendrovės dokumentais, taip pat Bendrovei taikomų teisės aktų reikalavimais. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys, t. y. tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis Bendrovės internetinėje parduotuvėje Bendrovės centriniame biure, tiek bet kurioje kitoje paslaugų teikimo vietoje.

1.4. Gaudami, užsakydami ar naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir ištekliais Pirkėjai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis, Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas.

1.5. Šios Taisyklės yra sandorio, kurį Pirkėjai sudaro naudodamiesi Bendrovės paslaugomis, neatskiriama sąlygų dalis.

1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės internetinėje parduotuvėje www.pasiutuslape.lt.

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Kadangi Bendrovė parduoda elektroninius čekius paslaugoms, kurias teikia kiti asmenys (toliau – Paslaugų teikėjai), Bendrovė nenustato Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų sąlygų, paslaugų teikimo laiko bei bet kokių kitų tokias paslaugas apibūdinančių kriterijų ir nėra atsakinga už tokių paslaugų kokybę, jų turinį bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų, tačiau visais atvejais savo nuožiūra gali tarpininkauti sprendžiant ginčą ar nesutarimą, kuris kilo tarp Paslaugos teikėjo ir Kliento dėl įsigytos paslaugos suteikimo.

2.2. Bendrovė pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami elektroniniai čekiai, teikimo sąlygų. Bendrovė taip pat nėra atsakinga už paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Teikimo sąlygas nustato ir Bendrovę apie jas savo nuožiūra informuoja tokias paslaugas teikiantys Paslaugų teikėjai. Tokios sąlygos yra privalomos Elektroninį čekį įsigijusiam Pirkėjui. Informacija apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję Elektroninį čekį, teikimo sąlygas pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę. Jeigu ši informacija nėra pateikiama minėtose vietose, ją galima gauti kreipiantis į atitinkamų Paslaugų teikėją nurodytais kontaktais.

2.3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai paslaugai atskirai ir yra neatsiejama šių taisyklių dalis. Pirkėjai, įsigyjantys elektroninius čekis, kartu sutinka ir su visomis Elektroninių čekių naudojimo Sąlygomis, kurios yra privalomos ir taikomos Pirkėjams, įsigijusiems elektroninius čekius. Pirkėjams, nesilaikantiems Elektroninių čekių naudojimo Sąlygų, Bendrovė ir / ar Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti paslaugas arba taikyti sankcijas.

2.4. Bendrovė teikia Bendrovės turimą viešą informaciją visiems Pirkėjams, kurie į ją kreipiasi tiesiogiai.

2.5. Elektroniniai čekiai parduodami Internetinėje parduotuvėje.

2.6. Elektroniniai čekiai Pirkėjams išduodami tik sumokėjus visą Elektroninio čekio kainą ir elektroniniams čekiams taikomus papildomus mokesčius, nebent Pirkėjas ir Bendrovė susitaria kitaip. Informacija apie Elektroninių čekių kainas, jiems taikomus papildomus mokesčius ir atsiskaitymo sąlygas yra pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

2.7. Ant Elektroninio čekio nurodoma ir / ar įrašoma informacija: Elektroninio čekio pavadinimas, identifikacijos numeriai (pateikiami skaitmenimis, grafiniais kodais), kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti Pirkėją, atlikti Elektroninio čekio funkcijas.

2.8. Ant Elektroninio čekio gali būti nurodoma ir / ar įrašoma ši informacija: Elektroninio čekio vertė (nominalas), galiojimas, nurodant mėnesiais arba pateikiant pradžios ir pabaigos datas. Jei ši informacija elektroniniame čekyje nenurodoma, ją galima nemokamai sužinoti susisiekus su Bendrove.

2.9. Siekdama patenkinti skirtingų Pirkėjų skirtingus poreikius, Bendrovė turi teisę sudaryti galimybes Pirkėjams atsiskaityti už Paslaugas Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis arba užsisakant išankstinę sąskaitą apmokėjimui ir ją apmokant. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti ribojami.

2.10. Siekdama užtikrinti kokybišką ir tinkamą Paslaugų suteikimą, Pirkėjo duomenų apsaugą bei Pirkėjo identifikaciją, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Pirkėjai, norintys pasinaudoti galimybe įsigyti elektroninius čekius naudodamiesi Interneto parduotuve, registruotųsi Internetinėje parduotuvėje, užpildydami elektroninę registracijos formą. Pirkėjai, užsiregistravę Bendrovės Interneto parduotuvėje, privalo laikytis Bendrovės nustatytų, Internetinėje parduotuvėje taikomų jos naudojimo taisyklių ir reikalavimų, o šių Taisyklių ir reikalavimų nesilaikant, Bendrovė turi teisę tokių Pirkėjų registraciją panaikinti.

2.11. Paslaugų užsakymai internetinėje parduotuvėje apdorojami tik patikrinus kontaktinę ir finansinę informaciją. Jei Pirkėjai pateikia neteisingą informaciją, Bendrovė gali panaikinti neteisingą informaciją pateikusio Pirkėjo užsakymą ir / arba registraciją arba taikyti kitas sankcijas kaip nustatyta taisyklių 4 straipsnyje.

2.12. Bendrovė Internetinėje parduotuvėje elektroninius čekius įsigyjantiems Pirkėjams gali nustatyti Elektroninių čekių užsakymo limitą, kuris negali būti viršytas.

2.13. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, sudaryti galimybę Pirkėjams pasirinkti skirtingus įsigytų Elektroninių čekių pristatymo būdus. Informaciją apie galimus pristatymo būdus, šios paslaugos teikimo sąlygas ir tai, ar tokia paslauga teikiama, pateikiama Bendrovės Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę dėl informacijos suteikimo.

2.14. Bendrovė turi teisę nustatyti papildomas ir / ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodama apie tai viešai Internetinėje parduotuvėje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu.

2.15. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybės Bendrovės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Bendrovė taip pat turi teisę sustabdyti ir / ar nutraukti Paslaugų teikimą konkretaus Pirkėjo atžvilgiu, jeigu šis Pirkėjas pažeidžia šias Taisykles, kitas Bendrovės nustatytas taisykles ar sąlygas, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei.

2.16. Bendrovė neatsako už teikiant paslaugas ne dėl Bendrovės kaltės atsiradusius Paslaugų teikimo sutrikimus ir / ar Pirkėjų bei trečiųjų pirkėjų patirtą žalą.

2.17. Elektroninius čekius įsigyti ir naudotis Bendrovės paslaugomis gali visi Pirkėjai, turintys teisines ir tam tikrais atvejais technines galimybes (internetas, telefonas ir pan.) sudaryti tokius sandorius, t. y. Pirkėjai, turintys visišką veiksnumą arba ribotą (nevisišką) veiksnumą, tačiau galintys sudaryti tokio pobūdžio sandorius.

2.18. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė platina elektroninius čekius, suteikiančius teisę į Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, tokių paslaugų teikimo sąlygas nustato ir Bendrovei pateikia tokie paslaugas teikiantys asmenys. Dėl šios priežasties paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems Pirkėjams gali skirtis. Bendrovė nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bendrovės platinami elektroniniai čekiai, teikimo sąlygų. Informaciją apie paslaugų, kuriomis Pirkėjai gali naudotis įsigiję elektroninius čekis, teikimo sąlygas pateikiama Internetinėje parduotuvėje arba tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

2.19. Atsiskaičius elektroniniu čekiu, jis yra paimamas ir negrąžinamas.

2.20. Vienu elektroniniu čekiu atsiskaityti už pirkinius galima tik vieną kartą. Atsiskaičius, Elektroninis čekis tampa negaliojančiu.

2.21. Partneris turi teisę atsiskaitant nepriimti Elektroninio čekio, jei šis yra sugadintas, t. y. daugiau kaip pusė jo yra sutepta ar jo trūksta, ar jis yra kitaip pažeistas, ar neįmanoma perskaityti / nuskaityti Elektroninio čekio identifikacinio numerio. Elektroninis čekis atgal nepriimamas, pinigai už jį negrąžinami.

2.22. Skirtingos Paslaugų teikimo sąlygos taip pat gali atsirasti esant šiose taisyklėse numatytoms aplinkybėms.

BENDROVĖS IR PIRKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovės teisės ir pareigos:

3.1.1. Bendrovė privalo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas visiems besikreipiantiems ir šių Taisyklių reikalavimų besilaikantiems Pirkėjams.

3.1.2. Bendrovė privalo tinkamai komunikuoti ir bendradarbiauti su visais besikreipiančiais asmenimis.

3.1.3. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas šiose Taisyklėse ir teisės aktuose numatytais atvejais.

3.1.4 Bendrovė taip pat turi kitas įstatymuose ir šiose Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas ir gali jomis naudotis be jokių apribojimų.

3.2. Pirkėjų teisės ir pareigos:

3.2.1. Pirkėjai privalo:

3.2.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Bendrove už Bendrovės teikiamas paslaugas;

3.2.1.2. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Bendrovės viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

3.2.1.3. teikiant Bendrovei duomenis atsakyti už jų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiimti visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą;

3.2.1.4. įgyvendinti ir vykdyti kitas Pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų nustatytas pareigas.

3.2.1.5. nuo Elektroninio čekio įsigijimo momento Čekio Pirkėjas yra pats asmeniškai atsakingas už Čekio saugumą. Čekio Pirkėjas užtikrina, kad Čekio identifikaciniai duomenys (Čekio numeriai, grafiniai kodai ir pan.) netaps žinomi tretiesiems asmenims (kurie, pasinaudoję svetimo Elektroninio čekio identifikaciniais numeriais, galėtų suklastoti elektroninį čekį, juo pasinaudoti ir / ar kitaip pakenkti Čekio Pirkėjo interesams). Elektroninio čekio Pirkėjas, sužinojęs, kad jo Čekio identifikaciniai duomenys gali būti žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant pasinaudoti šiais elektroniniais čekiais arba atlikti Čekio pakeitimą, arba kreiptis į teisėsaugos institucijas. Nuo Čekio pardavimo / pateikimo Čekio Pirkėjui, Bendrovė už Čekio saugumą nebeatsako.

3.2.2. Pirkėjai turi teisę:

3.2.2.1. laikydamiesi šių taisyklių reikalavimų ir Bendrovės nurodymų, naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

3.2.2.2. gauti iš Bendrovės viešai skelbiamą Bendrovės turimą informaciją;

3.2.2.3. naudotis kitomis pirkėjams, kaip vartotojams, galiojančių teisės aktų suteikiamomis teisėmis.

TAIKYTINA ATSAKOMYBĖ

4.1. Pirkėjams, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, Bendrovė gali panaudoti šių taisyklių 4.2. punkte ir jo papunkčiuose numatytas priemones.

4.2. Šių taisyklių numatytais atvejais Bendrovė turi teisę be atskiro įspėjimo savo pasirinkimu naudoti vieną arba kelias šio punkto papunkčiuose numatytas priemones:

4.2.1. atsisakyti suteikti paslaugas;

4.2.2. panaikinti Pirkėjo Elektroninio čekių užsakymą arba elektroninį čekį;

4.2.3. kreiptis į teisėsaugos ar kitas kompetentingas institucijas ir perduoti joms pirkėjo duomenis bei kitą susijusią informaciją;

4.2.4. neribotam laikui sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo teisę prisijungti prie Internetinės parduotuvės;

4.2.5. panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje;

4.2.6. imtis bet kokių kitokių teisėtų priemonių.

4.3. Šių Taisyklių numatytais atvejais Bendrovė dėl Pirkėjo veiksmų (neveikimo) ėmusis šiose Taisyklėse numatytų priemonių neatlygina jokių Taisyklių ar teisės aktų reikalavimus pažeidusio Pirkėjo ir / ar su juo susijusių Pirkėjų patirtų tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių.

ELEKTRONINIO ČEKIO GALIOJIMAS

5. 1. Čekio galiojimo laikas nurodomas aprašymuose prie paslaugos, Čekių savitarnos puslapyje ir ant Čekio. Čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo jo įsigijimo dienos, t. y. nuo to momento, kai už jį buvo sumokėta šiose Taisyklėse numatyta tvarka, nebent Bendrovė ir Pirkėjas susitaria raštu kitaip.

 
5. 2. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Čekio Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą arba užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Čekio galiojimo termino pratęsimo Bendrovėje, nuotoliniu būdu arba gali pats pratęsti galiojimą Čekių savitarnos puslapyje. 
 
5. 2. 1. Pratęsti galiojimo terminą Bendrovėje arba nuotoliniu būdu  galima čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, tačiau jo galiojimas jau baigėsi ir nuo jo galiojimo pasibaigimo praėjo ne daugiau nei 1 (vienas) mėnuo.  Pratęsti galiojimo terminą Čekių savitarnos puslapyje galima čekiui, kuris yra dar nepanaudotas, jo galiojimo laikotarpiu arba galiojimo laikotarpiui pasibaigus ir nuo jo pabaigos praėjus ne daugiau nei 1 (vienam) mėnesiui.
 
5. 2. 2. Pratęsti galiojimo terminą galima Čekiui, kuris yra nesugadintas ir ant jo aiškiai matomas Čekio brūkšninis kodas.
 
5. 2. 3. Pratęsti Čekį galima papildomam 1 (vieno) mėnesio terminui, skaičiuojant nuo Čekio pratęsimo dienos arba skaičiuojant nuo Čekio galiojimo pabaigos, kai Čekis pratęsiamas jam dar galiojant per Čekių savitarnos puslapį.
 
5. 2. 4. Pratęsti Čekio galiojimo terminą galima tik vieną kartą.
 
5. 2. 5. Už kiekvieno Čekio pratęsimą taikomas 4 Eur (keturių eurų) mokestis su PVM.
 
5. 3. Prašyme dėl Čekio galiojimo termino pratęsimo Pirkėjas turi nurodyti: savo vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Čekio brūkšninį kodą, Čekio numerį bei pridėti Čekio kopiją, kai kreipiamasi dėl pratęsimo nuotoliniu būdu. Jei Čekį Pirkėjas pratęsia pats Čekių savitarnos puslapyje, Pirkėjas turi nurodyti Čekio brūkšninį kodą ir savo elektroninio pašto adresą. 
 
5. 5. Pirkėjas Čekio galiojimo laiko pratęsimo mokestį gali sumokėti atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą pagal Bendrovės pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą arba viena iš elektroninių sistemų.
 
5. 6. Čekio galiojimo termino pratęsimą galima atlikti susisiekus su Bendrove nuotoliniu būdu,  atvykus į Bendrovės biurą adresu Pilaitės pr. 16, Vilnius, arba Čekių savitarnos puslapyje.
 
5. 7. Nepanaudojus Čekio per nurodytą galiojimo laikotarpį ar per pratęstą galiojimo laikotarpį Čekis nekeičiamas ir / ar pinigai už jį negrąžinami

 

ELEKTRONINIO ČEKIO GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6. ELEKTRONINIO ČEKIO GRĄŽINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

6.1 Bendrovė pažymi, jog Pirkėjai, įsigiję Elektroninius čekis nuotoliniu būdu (t. y., Bendrovės internetinėje parduotuvėje),  turi teisę atsisakyti sutarties (t. y., grąžinti įsigytą ir nepanaudotą Elektroninį čekį) per keturiolika dienų nuo čekio įsigijimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

TAIKOMI APRIBOJIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Bendrovės Internetinės parduotuvės turinys ir programinė įranga yra Bendrovės ir / ar jos partnerių nuosavybė, kuri yra saugoma galiojančiais įstatymais. Pirkėjai, naudodamiesi Internetine parduotuve, privalo nepažeisti Bendrovės teisių bei teisėtų interesų ir naudotis Internetine parduotuve laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Internetinėje parduotuvėje pateikiamų taisyklių, draudimų, nurodymų ir bet kokių kitokių teisėtų Bendrovės reikalavimų.

7.2. Pirkėjams draudžiama platinti, keisti, neteisėtai kopijuoti, spausdinti ar kitaip neteisėtai naudoti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje pateiktą informaciją (tekstus, paveikslėlius, prekės ženklus, grafinį Internetinės parduotuvės dizainą, programinį kodą ir kt.) be rašytinio Bendrovės leidimo.

7.3. Bendrovės naudojami prekės ženklai yra registruoti ir Bendrovei priklauso išimtinės turtinės teisės į juos. Pirkėjai neturi teisių naudoti Bendrovės prekės ženklų.

7.4. Pirkėjai neturi teisės elektroninių čekių klastoti, jų kopijuoti, taip pat panaudoti elektroninius čekis ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Pirkėjai, nesuderinę su Bendrove, neturi teisės pardavinėti čekių. Visos elektroninių čekių dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Bendrovei ar jos partneriams.

7.5. Pirkėjas, įsigijęs Elektroninį čekį iš trečiųjų asmenų, neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl čekio negaliojimo.

7.6. Pirkėjams yra taikomi kiti šiose taisyklėse bei Bendrovės Internetinėje parduotuvėje ar kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje medžiagoje taikomi apribojimai, draudimai, reikalavimai ir taisyklės.

PIRKĖJO ELGESIO REIKALAVIMAI

8.1. Pirkėjai prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis, Čekių ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti Čekių, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio Paslaugų teikėjo paslaugomis, nustatytus apribojimus ir / ar kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, Pirkėjai privalo teirautis Bendrovės papildomos informacijos.

8.2. Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, draudžiama:

8.2.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti Internetinėje parduotuvėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;

8.2.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą Čekių užsakymams apdoroti ar talpinti Bendrovės Internetinėje parduotuvėje;

8.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Internetinės parduotuvės veikimui;

8.2.4. atlikti bet kokius veiksmus, kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Interneto parduotuvei;

8.2.5. prisijungti, paleisti iš naujo Internetinės parduotuvės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.

8.3. Pirkėjai naudojasi Internetine parduotuve savo rizika. Pirkėjai yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis Internetine parduotuve, nekils jokių trukdžių ar problemų.

8.4. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas paslaugas Pirkėjas turi elgtis protingai, sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.

8.5. Pirkėjas yra atsakingas už savo turimo Čekio saugumą.

PAPILDOMAI MOKAMOS PASLAUGOS (PAPILDOMI MOKESČIAI UŽ PASLAUGAS)

9.1. Visi papildomi mokesčiai, kurie tenka vienam Elektroniniam čekiui, taip pat ir jų dydžiai yra nurodomi Bendrovės Internetinėje parduotuvėje, kitoje Bendrovės viešai skelbiamoje informacijoje arba gali būti sužinomi tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę.

9.2. Bendrovė taip pat turi teisę rinkti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį už registraciją Bendrovės interneto tinklapyje. Registracijos mokesčio dydis nurodomas registruojantis Internetinėje parduotuvėje arba tam tikrais atvejais Pirkėjas informuojamas apie jo dydį betarpiškai ar pranešant kita Bendrovei priimtina forma.

9.3. Jei Bendrovė sudaro galimybę gauti Elektroninius čekius pristatymo būdu, Čekiai gali būti apmokestinami pristatymo mokesčiu.

9.4. Bendrovė taip pat turi teisę teikti bet kokias kitas papildomai mokamas paslaugas ir rinkti kitus mokesčius už paslaugas, kurių teikimas yra apmokestinamas mokesčiais. Prieš gaudamas tokias paslaugas Pirkėjas yra informuojamas apie atitinkamos paslaugos papildomą apmokestinimą ir / ar paslaugos suteikimui taikomą mokestį ir jo dydį.

NEMOKAMAI AR SU NUOLAIDA TEIKIAMOS PASLAUGOS

10.1. Bendrovė turi teisę nuspręsti teikti kai kurias Paslaugas su nuolaida ar nemokamai. Visa informacija apie paslaugas, kurioms taikoma nuolaida, kurios teikiamos papildomai prie pagrindinių paslaugų ar nemokamai, nurodoma Prekybos vietose, Internetinėje parduotuvėje, tiesiogiai kreipiantis į Bendrovę arba paskelbiama kita Bendrovei priimtina forma.

10.2. Pirkėjai Bendrovės iniciatyva turi teisę nemokamai susipažinti su Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija, taip pat gauti Bendrovės pateikiamą naudingą informaciją (reklamą, informacinius pranešimus ir pan.).

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

11. 1. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl „Gera dovana“ suteiktų paslaugų ar įsigytos produkcijos Klientas gali pateikti tiesiogiai Bendrovei „Gera dovana“:

11. 1. 1. El. paštu info@pasiutuslape.lt;

11. 1. 2. Registruotu laišku, siunčiant adresu Pilaitės pr. 16, Vilnius;

11. 1. 3. Atvykus į Bendrovę adresu: Pilaitės pr. 16, Vilnius.

11. 2. Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu UAB „Gera dovana“ atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

 11. 2.1. El. paštu tarnyba@vvtat.lt;

11. 2.2. Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;

11. 2.3. Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

11.3. Visi ginčai su Bendrove sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.